Andresen, Sünne, Freie Universität Berlin

  • querelles-net Bd. 10 Nr. 3 (2009): Raum - Offener Teil
    Rezension zu: Karin Flaake, Heike Fleßner, Angelika I. Müller, Juliane Pegel (Hg.): Familiengerechte Hochschule. Daten – Herausforderungen – Perspektiven. Oldenburg: BIS-Verlag 2008.
    Abstract  HTML